• Набираме желаещи лица с увреждания за обслужване от Център за почасови социални услуги


  ОБЯВА

  Екипът за управление на проект «БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ Център за почасови социални услуги за лица с увреждания», с рег. № BG05M9OP001-2.005-0138-C01, процедура „Активно включване“, изпълняван от Сдружение “Социален център Бургас“,

  набира

  желаещи лица с увреждания за обслужване от Център за почасови социални услуги


  Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление - по образец »
  2. Документ за самоличност / за справка/
  3. ЕР на ТЕЛК /НЕЛК/ - копие
  4. Социална оценка от Д“СП“ - копие
  5. Пълномощно свободен текст за лице, което подава заявлението от името на кандидата

  Място за подаване на документите и за получаване на допълнителна информация:

  гр. Бургас, ул. „Апостол Карамитев“ № 12, тел. 056 99 18 02 - офис на Сдружение „Социален център Бургас“
  гр. Бургас, ул. „Васил Априлов“ № 16, ет.2, тел. 056 81 58 42- офис на проекта
  Краен срок за подаване на документите:

  Краен срок за подаване на документите: 15.07.2017 г.
  Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с обявлението:
  В официалния сайт на Сдружение „Социален център Бургас“ - www.sscb.eu


  Проектът се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
 • Може също да прочетете

  Няма коментари:

  Публикуване на коментар