• За нас

  СДРУЖЕНИЕ “СОЦИАЛЕН ЦЕНТЪР БУРГАС”

  Адрес на осъществяване на дейността:
  Гр. Бургас, ул. ”Апостол Карамитев” № 12;
  Тел. 056 99 18 02;
  E-mail: scburgas@abv.bg

  Представяне на Сдружение “ Социален център Бургас”

  Сдружение „Социален център Бургас“  е неправителствена организация, с основна дейност предоставяне на социални услуги за хората с увреждания. Официално сдружението бе регистрирано на 16.12.2011 г. Членове и съучредители на сдружението са лица с трайни увреждания, техни близки и професионалисти, чиито усилия са насочени към  социална интеграция и подобряване качеството на живот на лицата с увреждания, живеещи на територията на  Община Бургас.
  Дейността на сдружение “Социален център Бургас” стартира с предоставяне на иновативната социална услуга в общността: Творческа работилница на хора с увреждания. Творческата работилница беше замислена  като социална услуга в общността, насочена главно към онези лица със специфични потребности, при които има  опасност от изолация. 
  Творческата работилница се посещава ежедневно и по график от  лица с увреждания над 18 годишна възраст. 
  В Творческата  работилница на хора с увреждания, посетителите изработват различни сувенири. Първоначално като суровина за тези сувенири се използваха  стари вестници. Бяха направени такива предмети като кошнички, панери, поставки за салфетки. Впоследствие и по-мащабни предмети като кораби, лодки, архитектурни и исторически забележителности: “Грамофона” в Бургас, Айфеловата кула, Шипка и др. Освен това посетителите на Творческата работилница изработват и картички по различни поводи. За тях бе проведено и обучение по “Стъклопис”. Целта е да се открият силните страни на всеки един от посетителите в Творческата работилница. Не какво не могат, заради това, че имат някакво увреждане, а какво всеки един от тях може, независимо от степента и вида на увреждането си. В хода на работата се стимулира екипния дух и взаимопомощта. Работата в Творческата работилница се редува с други дейности - организирани посещения на театрални постановки, екскурзии, срещи с личности от различни обществени сфери, с цел разширяване познанията на лицата с увреждания.
  В своята работа посетителите са подпомагани от 2 социални работници, 1 трудотерапевт и 2 майки на лица с увреждания - доброволци. 
  Изработените в Творческа работилница на хора с увреждания към Сдружение “Социален център Бургас” сувенири са показвани в различни благотворителни изложби - базари. Участвали са в няколко съвместни  и една самостоятелна изложба. 

  От 2013 г. досега Сдружението е реализирало следните  проекти: 

  1. НОВО НАЧАЛО Стартиране на иновативни социални услуги за хората с увреждания в Бургас“ в партньорство с белгийската организация АДО Икарус и Община Бургас. Проектът се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“  съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз;
  2. „Технология на рециклиране и образование за околна среда“ в рамките на Програма „Учене през целия живот“, секторна програма Грюндвиг,  в партньорство с организации от още 7 страни от ЕС и Турция;
  3. „Златни творчески мостове между турските и български градове Узункьопрю и Бургас“, в партньорства със Специален образователен център (училище) – гр. Узункьопрю, Турция.
  4. Проект "Задвижвано от потребителите социално предприемачество". Проектът се финансира по Програма ЕРАЗЪМ, Ключова дейност 2 - Сътрудничество за иновации и добри практики; Стратегически партньорства за професионално образование.