За нас

СДРУЖЕНИЕ “СОЦИАЛЕН ЦЕНТЪР БУРГАС”

Сдружение „Социален център Бургас“
ж.к. "Братя Миладинови" бл. 117, между вх. 10-11
гр. Бургас 8000
тел: 056 991 802
GSM: 0887 94 11 77
e-mail: scburgas@abv.bg


Представяне на Сдружение “ Социален център Бургас”

Сдружение „Социален център Бургас“  е неправителствена организация, с основна дейност предоставяне на социални услуги за хората с увреждания. Официално сдружението бе регистрирано на 16.12.2011 г. Членове и съучредители на сдружението са лица с трайни увреждания, техни близки и професионалисти, чиито усилия са насочени към  социална интеграция и подобряване качеството на живот на лицата с увреждания, живеещи на територията на  Община Бургас.

Дейността на сдружение “Социален център Бургас” стартира с предоставяне на иновативната социална услуга в общността: Творческа работилница на хора с увреждания. Творческата работилница беше замислена  като социална услуга в общността, насочена главно към онези лица със специфични потребности, при които има  опасност от изолация. 

Тя се посещаваше ежедневно от  лица с увреждания над 18 годишна възраст. В творческата  работилница  посетителите изработваха  различни сувенири. Първоначално като суровина за тези сувенири се използваха  стари вестници. Бяха направени такива предмети като кошнички, панери, поставки за салфетки. Впоследствие и по-мащабни предмети като кораби, лодки, архитектурни и исторически забележителности: “Грамофона” в Бургас, Айфеловата кула, Шипка и др.

Освен това посетителите на Творческата работилница изработваха и картички по различни поводи. За тях бе проведено и обучение по “Стъклопис”. Целта беше да се открият силните страни на всеки един от посетителите в Творческата работилница. Не какво не могат, заради това, че имат някакво увреждане, а какво всеки един от тях може, независимо от степента и вида на увреждането си. В хода на работата се стимулираше  екипния дух и взаимопомощта. Работата в Творческата работилница се редуваше с други дейности - организирани посещения на театрални постановки, екскурзии, срещи с личности от различни обществени сфери, с цел разширяване познанията на лицата с увреждания.

В своята работа посетителите бяха  подпомагани от 2 социални работници, 1 трудотерапевт и 2 майки на лица с увреждания - доброволци. Изработените в Творческата работилница на хора с увреждания към Сдружение “Социален център Бургас” сувенири бяха  показвани в различни благотворителни базара. Участвали са в няколко съвместни  и една самостоятелна изложба. 

От 21.04.2017 г. Сдружение «Социален център Бургас» е доставчик на услугата Център за социална рехабилитация и интеграция  / ЦСРИ/ за лица с увреждания, а дейностите на някогашната Творческата работилница днес са част от трудотерапевтичната програма на ЦСРИ.

ЦСРИ към Сдружение « Социален център Бургас»  е социална услуга, държавно - делегирана дейност, с капацитет 20 места. Той представлява  почасова социална услуга,  включваща  комплекс от дейности насочени към социална рехабилитация, социални и психологически консултации, обучителни програми; мобилна работа. Целта на услугата е да  подкрепи  индивидуалното развитие, поддържането и  развитието на  нови способности и умения у потребителите. Целевата  група включва лица над 18 г., с  предимно физически увреждания. Екипът на ЦСРИ се състои от  управител, социален работник, трудотерапевт, логопед, психолог и  доброволни сътрудници.

Реализирани проекти на Сдружение « Социален център Бургас»:

№ 1  “НОВО НАЧАЛО Стартиране на иновативни социални услуги за хората с увреждания в Бургас“, рег. № BG051PO001-7.0.07-0069; финансиран по ОП РЧР, схема „Без граници“; Срок на изпълнение 01.06.2013-31.05.2015г.

№ 2  “Технология за рециклиране и образование за околна среда“, рег. № LLP-2013-GRU-LP-22; финансиран по Програма „Учене през целия живот“, секторна програма „Грюндвиг“; Срок на изпълнение 01.09.2013-31.08.2015г.

№ 3  “Златни творчески мостове между турските и български градове Узункьопрю и Бургас“, рег.  № 2007CB16IPO008-2013-3-062; финансиран по Програма за трансгранично сътрудничство България – Турция; срок на изпълнение 19.06.2015-18.06.2016г.

№ 4  “Психо-социална рехабилитация чрез придобиване на нови социални умения и танцтерапия за хората с увреждания“; №0023-1225/02.03.2016 г.; финансиран от Агенция за хората с увреждания; срок на изпълнение 03.05.2016 - 03.11.2016 г.

№ 5  “Задвижвано от потребителите социално предприемачество“, рег № 2015-1-BE02-KA202-012268; финансиран по програма Еразъм+; срок на изпълнение 01.09.2015-31.08.2017г.

№ 6 „Граждани на България, граждани на Европа“, № 0023-1459/06.03.2018 г., финансиран от Агенция за хората с увреждания, срок на изпълнение  25.04.2018г.- 25.11.2018г.

№ 7 „БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ Център за почасови социални услуги за хората с увреждания“, № BG05M9OP001-2.005-0138, финансиран по ОП РЧР, срок на изпълнение 11.04.2017г.- 30.04.2019 г.

№ 8 „Социален асистент за хората с увреждания в Бургас“, № РД04-112/ 15.07.2019г., с финансовата подкрепа на Фонд „ Социална закрила“, срок на изпълнение 15.07.2019 г.- 15.10.2019 г. 

№ 9 „Социална рехабилитация чрез запознаване с културното наследство и самобитност на българите“ финансиран от Агенцията за хората с увреждания по договор №12-РИ/28.04.2020 г. 

№ 10- „ Шарена книга за служители и потребители на  социални услуги за хора с увреждания“   финасиран от Агенцията за хората с увреждания по договор  № 15 – РИ  / 27.05.2021 г.

ПОПУЛЯРНО

Занятие по хлеботерапия проведоха потребителите на ЦСРИ

Тържество по случай "Международния ден на хората с увреждания"

Интересен и запомнящ се Ден на народните будители