Проект „Задвижвано от потребителите социално предприемачество“

Заглавие на проекта: Задвижвано от потребителите социално предприемачество /USER-DRIVEN SOCIAL ENTERPRISES/
№ на договора: 2015-1-BE02-KA202-012268


Проектът се финансира по Програма ЕРАЗЪМ, Ключова дейност 2- Сътрудничество за иновации и добри практики; Стратегически партньорства за професионално образование
Срок на проекта: 01.09.2015г.- 31.08. 2017 г.

Представяне на участниците  в проекта. Те са шест партньорски организации от различни региони в Европа:
1. АДО Икарус, гр. Хаселт, Белгия / ADO  Icarus vzw/- координатор на проекта. ADO Icarus е неправителствена организация, задвижвано от потребителите  социално предприятие, което има за цел да тренира и подпомага лицата с тежки трайни увреждания в усилията им да поддържат своята независимост, толкова  колкото е възможно в техните домове и в нормалната им жизнената им среда. За да постигне тази цел АДО Икарус предлага широк набор от социални услуги в общността за хората с увреждания.
-Предоставяне на асистентски услуги в Центрове за асистиран живот. Към момента АДО Икарус управлява 10 центъра за асистиран живот във Фландрия. Подкрепеният живот предполага хората с тежки трайни увреждания да имат на разположение адаптирани жилища, подходящи технически съоръжения и постоянно наличие на асистент. Чрез тези центрове, АДО Икарус предоставя услуга 24 часа в денощието. Клиентът може да търси помощ във всеки един момент на денонощието чрез портативна комуникационна система.
-Предоставяне на помощ от личен асистент чрез Бюджет за лична помощ. През 2002 г. във Фландрия се въвежда системата на личните бюджети.  Със своите бюджети за лична помощ, самите хора с тежки увреждания могат да финансират и организират подкрепата, от която се нуждаят в техните домове.
-Доставка на интегрирани услуги в общността- домашна грижа, почистване, извършване на  малки ремонти и др

2. Ресурсен център за хората с увреждания в гр. Бирмингам, Обединено Кралство /Birmingam Disability Resource Centre/. Организацията е стартирана през 1992 г. благодарение на една благотворителна инициатива в региона на Уест (Западен) Мидландс.  Организацията има около 20 служители и 50 доброволци. Те са разпределени в 2 центъра в гр. Бирмингам. Мисията на Ресурсен център за хората с увреждания в Бирмингам е: да подкрепя хората с увреждания да поемат контрол върху техния собствен живот и активно да се търсят възможности да се постигне техния пълен потенциал като индивидуалности в обществото.

3. Изследователски институт към Университет в гр. Валенсия, Испания /POLIBIENESTAR, Universitat de Valencia/. POLIBIENESTAR е обществен изследователски институт  към Университета на Валенсия. Той е специализиран в научните изследвания, иновациите и социалната технология, технически консултации и обучение в областта на публичните политики и оценка на въпроси, свързани със: социалното включване; социалните  и здравни системи; младежта; заетостта и пазара на труда; уязвимите групи; социалното подпомагане; учене през целия живот; социалното предприемачество и достъпа.

4. Академия на науките, гр. Лодз, Полша /SPOLECZNA AKADEMIA NAUK- SAN/ Университетът по социални науки е един от най- големите частни университети с почти 20 специалности включващи Мениджмънт, Педагогика, Психология и Социология.  В учебните класации, публикувани от влиятелни национални списания, SAN е класиран много високо.

5. Турска асоциация на хората с травми на гръбначния стълб, гр. Истанбул, Турция /Turkiye Omurilik Felclileri Dernegi- TOFD/. Основна дейност на организацията е превенция на постоянната инвалидизацияи да дава информацияпо тази тема в обществото. Предполага се, че има повече от 150 хил. лица с парализа след травми на гръбначния стълб в Турция. 90 % от тях трябва да използват инвалидна количка и да зависят от грижата  и подкрепата  на други  хора. Недостатъчната рехабилитация заедно с условията на заобикалящата среда/ архитектурни бариери, транспортни проблеми/ изключват хората на инвалидни колички от социалния живот в техните общности и ги възпрепятстват те да имат активен принос в социалния и икономически живот.TOFD работи за решаване на тези проблеми като цяло, чрез намиране на решения в публичното пространство.

6. Сдружение „ Социален център Бургас“, гр. Бургас, България. Неправителсвена организация, създадена в края на 2011 г. по идея на хора с увреждания , техни родители и социални специалисти, с цел създаване на условия и реализиране на редица дейности за постигане социално включване на лицата със специфични потребности. Към сдружението функционира Творческа работилница, която е социална услуга в общността. Тя се посещава от лица с физически, ментални или сензорни увреждания на възраст над 18 г. В нея посетителите изработват сувенири от стари вестници и други рециклирани материали. Посетителите на Творческата работилница създават социални контакти и придобиват нови знания и умения.  Сдружение „Социален център Бургас“ реализира и редица проекти, отнасящи се до доставка на услугата социален асистент, обучения за придобиване на нови умения за общуване, както и танцтерапия за хората с увреждания и др.

Дейности по проекта:
1. Организиране на четири партньорски срещи / в Белгия, Испания, Полша и Обединено краство/ ;
2. Организиране и провеждане на три обучителни тренинга за хора със специфични потребности.  / в Белгия, Испания и Полша/ ;
3. Провеждане на два семинара / в Турция и България/ ;
4. Провеждане на заключителна конференция / Обединено кралство/;
5. Изготвяне на уебсайт по проекта;

Цели на  проекта:
1. Да събере на едно място и да обмени „ноу-хау“ и опит за стартирани и поддържани от потребителите- организации и социални предприятия за хора с увреждания от различни държави членки на ЕС. За да се случи това организации предоставящи услуги, организации на хора с увреждания  и образователни институции от различни региони на Европа ще обменят  опит и знания по време на : партньорски срещи, обучителни тренинги, семинари, заключителна конференция.
2. Да се тренират хора с увреждания ползващи услуги, които вече са поели отговорност в управлението, съществуването и контролирането на организации задвижвани от потребителиили такива, които искат да играят подобна роля в бъдеще. По време на трите обучителни тренинга, организирани от основната организация координатор на проекта и двата партньори от образователни институции, ще се развиват знанията, уменията и капацитета на хората с увреждания, които желаят да бъдат по- активни в процеса на вземане на решения.
3. Да се пропагандира, дискутира и конфронтира концепцията и функциотирането на задвижваното от потребителите социално предприемачество  по време на двата семинара, които са предвидени за местните потребители- хора с увреждания, социални служби, образователни институции, местни власти, а така също  и чрез уеб сайта на проекта и други канали на разпространение.   

Очаквани резултати:
Основните интелектуални резултати от проекта ще бъдат три конкретни пакета с обучителни материали, както и Наръчник / ръководство/ за проекта. Ще бъде създаден и сайт на проекта.
Тези интелектуални резултати ще се използват, за да се развият предприемаческите  умения и възможности на хората с увреждания, които имат намерение да поемат отговорността за организиране и управление на услугите, които се предоставят от  организациите.

За да научите повече за проект „Задвижвано от потребителите социално предприемачество“, моля последвайте следните връзки:

1.Официален сайт на проекта: http://www.udseproject.org/

2. Блог разработен от Ресурсен център за хора с увреждания Бирмингам, Обединено кралство - DRC blog: http://disabilityresourcecentre.blogspot.co.uk/2016/11/european-project-looks-at-user-driven.html

Коментари

ПОПУЛЯРНО

Занятие по хлеботерапия проведоха потребителите на ЦСРИ

Тържество по случай "Международния ден на хората с увреждания"

Интересен и запомнящ се Ден на народните будители