Проект „Граждани на България - граждани на Европа”

Продължителност на проекта: срок на договора - 7 месеца / 25.04.2018г.- 25.11.2018 г./ ; срок за извършване на дейностите по проекта - 6 месеца / 01.05.2018г.- 31.10.2018г./
Бенефициент: Сдружение „Социален център Бургас” е учредено на 16.12.2011 г. То е организация с нестопанска цел, регистрирана за осъществяване на дейности в обществена полза, целящи социалното включване на лицата със специфични потребности. Организацията  започна ефективно  дейността си  на 01.04.2012 г.
В момента  организацията е доставчик на социалната услуга в общността- Център за социална рехабилитация и интеграция / ЦСРИ/  на хора с увреждания, с капацитет 20 места. Потребители са лица предимно с физически увреждания, както и лица с множество увреждания- физически и умствени, както и сензорни такива. Потребителите ползват индивидуални консултации от психолог, логопед, социален работник,  както и се включват в групови занимания. В ЦСРИ се провеждат часове по трудотерапия, по време на които се изработват сувенири от стари вестници и други материали. Тази дейност развива творческото мислене и въображение на лицата, допринася за развитие на фината моторика.  Периодично за потребителите се организират посещения на театър, екскурзии, срещи с личности от различни обществени сфери.
Към Сдружение „Социален център Бургас” съществува и Център за почасови социални услуги по проект „БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ”, финансиран по ОП РЧР, процедура „Активно включване”. Центърът предоставя иновативна социална услуга свързана с оказване помощ в ежедневието за лица с трайни увреждания, които са активни на пазара на труда, посещават редовно социални услуги в общността или са родители на лица с увреждания, нуждаещи се  постоянна грижа. 

Предпоставки за създаване на проекта: Причините и предпоставките довели до написването на настоящия проект  са свързани с желанието на екипа на кандидатстващата организация да продължи дейността  за разширяване  познанията на  лицата с увреждания  чрез индивидуална  и групова работа.  През 2016 г. по проект финансиран от АХУ, в продължение на шест месеца 20 потребители на центъра участваха в серия от танцови занятия. За първи път те се учиха да опознават своето тяло и възможностите за движения на отделните негови части. Това се случваше поетапно, непринудено, на фона на приятна и стимулираща музика под вещото ръководство на подготвени за целта  хореографи. Отделните движения, дори и най- минималните, осъществени от лица, които  по принцип имат физически затруднения вследствие на Детска церебрална парализа, бяха приети като  невероятни постижения от всеки отделен участник.
Паралелно със заниманията по танци, лицата с увреждания усвояваха комуникационни умения, тренираха се да изразяват мнение и да контролират чувства, да се справят с възникнали конфликти.
Чрез настоящия проект ще бъде направен  преход от удовлетворяване на потребностите от  развитие на личностни умения за справяне с комуникацията и изразяване на чувства към удовлетворяване на  потребности за придобиване на социални умения и компетенции. Заедно с това придобивайки нови знания за своя социален  живот като граждани на Европа, те ще подплатят знанията си с тематични танци и движения характерни за националните танци на страните в ЕС.

Дейности:
Дейност 1 Организация и управление на проекта   
Дейност 2 Дейности за информация и публичност по проекта.
Дейност 3 - Курс „Информираност за правата  и отговорностите ни като граждани“ .
В рамките на тази дейност ще бъдат изнесени 4 теми, по които ще бъде поднесена теоретична информация по подходящ за целевата група начин, като бъде изведено основното по темите и ще бъде поведена една кръгла маса.
1 тема- „ Моите граждански права и умението да ги защитавам”-
2 тема- „Умения за спазване на правила и социални норми в обществото”.
3 тема- „Насилието около нас, как да бъдем силни без насилие
4  тема- „ Моето здраве, моя отговорност”.
Като обобщение на дейността ще бъде проведена кръгла маса с участието на институции, които имат отношение към разгледаните теми и към проблемите на хората с увреждания.
Курсът  за придобиване на нови социални умения свързани с правата на хората с увреждания като български и европейски граждани ще се проведе в продължение на 5 месеца по 1 занятие на месец с продължителност 3 часа като последната среща ще бъде под формата на кръгла маса.

Дейност 4- Занимания по танци / танцтерапия/ .  Провеждане на 20 сесии по танцтерапия,  по 1 сесия  седмично в продължение на пет месеца всяка,  от които с продължителност по 2 часа.
Всяко от занятията ще започва със загряващи упражнения.
Ще се сравнят движенията от съвременния и фолклорния танц и ще се адаптират към възможностите на отделните участници.
В тази дейност е предвидено участие на членовете на целевата група в Международен  фестивал за хора с увреждания под надслов „ Без граници”, който се провежда в гр. Несебър.
Участници в  проекта /целева група- 24 лица със специфични потребности, с физически или сензорни увреждания,  на възраст над 18 г., болшинството от тях с над 90 % ТНР, с чужда помощ; 12 мъже и 12 жени.


Коментари

ПОПУЛЯРНО

Занятие по хлеботерапия проведоха потребителите на ЦСРИ

Тържество по случай "Международния ден на хората с увреждания"

Ева и Мария представиха чудната и поучителна история "Кай водното конче"